حمید احیاء

|     حمید احیاء در سال 1335 متولد شد.
احیاء در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه نیویورک در رشتۀ تئاتر تحصیل کرده است. او از اواسط دهۀ 1370 ترجمه را آغاز کرد و اغلب به ترجمۀ آثاری در حوزۀ تئاتر و نمایش‌نامه پرداخت. اولین ترجمۀ او نمایش‌نامه‌ای از مارشا نورمن با نام شب‌به‌خیر مادر است. از جمله دیگر ترجمه‌های احیاء می‌توان به ملکه‌ی زیبایی لی‌نین، مالی سویینی، سفر اسب پنجم، پاره‌سنگ در جیب‌هایش، بانوی دریایی، کپنهاگ و بیرون از مولینگار اشاره کرد.