بارانه عمادیان

بارانه عمادیان نظریه‌پرداز، مترجم و پژوهشگر حوزه‌ی فلسفه و جامعه‌شناسی و علوم سیاسی می‌باشد. او در دانشگاه تورنتو به تحصیل در رشته‌ی فلسفه در دانشگاه تورنتو و  فلسفه‌ی سیاسی در دانشگاه وست‌مینستر پرداخته است.