زهرا ماحوزی

|     زهرا ماحوزی سال 1365 در تهران متولد شد.
ماحوزی لیسانس پزشکی خود را از دانشگاه آزاد شاهرود گرفت. او در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات را انتخاب کرد و در دانشگاه تهران تحصیل کرد و سپس دکترای ادبیات عرفانی را از دانشگاه تربیت مدرس گرفت. او با مرکز دایره‌المعارف اسلامی همکاری می‌کند و ضمناً به ترجمه می‌پردازد.