مراسم قطع دست در اسپوکن

A Behanding in Spokane

مارتین مک‌دونا

مترجم

بهرنگ رجبی

تعداد صفحات: 109
شابک: 0-80-5193-600-978
سال چاپ: 1397
نوبت چاپ: 7
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 12000 تومان

|           مارتین مکدونا متولد 1970 است در لندن؛ نوجوانِ چهاردهسالهای بود که
با دیدنِ نمایشی از دیوید ممِت، «بوفالوی امریکایی»، تصمیم گرفت نویسنده بشود.
درس را رها کرد و طی هشت سالِ بعدش صد و خُردهای قصه و طرحِ فیلمنامه نوشت و
برای هر جا به ذهنش میرسید، فرستاد؛ همهشان رد شدند.
در بیست و چهارسالگی هنوز داشت با مقرری هفتهای پنجاه دلارِ دولت سَر میکرد که
تصمیم گرفت نمایشنامه بنویسد. دورهای هر روز صبح پا شد و تا بعد از ظهر کار کرد،
بعد هم تا آخرِ شب مینشست پای تلویزیون به دیدنِ سریالهای شبکههای مختلف
تا برای گرهافکنی و به جانِ هم انداختنِ شخصیتها، ایده بگیرد.
نتیجه این که ظرفِ نُه ماه، هفت نمایشنامه نوشت؛ از یکیشان راضی نبود
اما ششتای باقی در همین مدتِ کوتاه بدل به کلاسیکهای تئاتر انگلستان شدهاند
و دستکم اولیشان، «ملکهی زیبایی لینِین» از بهترین نمایشنامههای
همهی اعصار خوانده شده. بعدِ آن فقط دو نمایشنامهی دیگر نوشته و
یک فیلمِ کوتاه و دو فیلمِ بلند ساخته. یکبار سرِ مصاحبهای در پاسخ به این پرسش
که چرا این سالها کم کار شده جواب داد چند تا فیلمنامهی آماده برای فیلمبرداری دارد
اما دلش نمیخواهد بسازدشان، چون هنوز پیر نشده و الان وقتِ سفر کردن و
خوش گذراندنش است، بعدترها هم میشود نمایشنامه نوشت و فیلم ساخت.
 
|           مراسمِ قطعِ دست در اسپوکن تا اینجا آخرین نمایشنامهی مکدونا است
که سال 2010 در امریکا اجرا شد، روایتِ خونسردانهاش از دروغ و قساوت و شوخطبعی.
قهرمانش از کلِ دنیا فقط یک چیز میخواهد، دستش را که در نوجوانی قطع شده،
و برای پس گرفتنِ این دست حاضر است هر کاری بکند.
جذابیت و مهابتِ توأمانِ نمایشنامه در این است که مکدونا نشانمان میدهد
واقعاً هر کاری.