از گیم تا فیلم

Gaming Film

جاسمین کالی

مترجم

شیوا مقانلو

تعداد صفحات: 210
شابک: 9-31-7806-600-978
سال چاپ: 1396
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 20000 تومان

|           تأثیرپذیری گیمها از فیلمهای سینمایی مبحثی روشن است که در

سالهای اخیر و در مطالعات رسانهای و مطالعات گیمی به طور گسترده بررسی

 شده است، اما تأثیر فزاینده و رو بهرشد بازیهای کامپیوتری و ویدئویی

بر فیلمهای معاصر هنوز حوزهای جوان و ناشناخته است. کتاب حاضر به

بررسی این تعامل و تقابل جذاب میپردازد؛ آرای نظریهپردازان بزرگ سینما،

همچون دیوید بوردل، را کنار ایدههای محققان نامآور مطالعات گیم،

لومانویچ یا جین مکگونیکال، میگذارد؛ فیلمهایی مانند آواتار و

بدو لولا، بدو را با گیمهایی نظیر سایلنتهیل (تپۀ خاموش) و لارا کرافت

مقایسه میکند، و حتی سرمنشأ نوآوریها را تا جهان ادبیات و داستانهای

 خرخه لوئیس بورخس پیمیگیرد.

|           پنج فصل این کتاب به اضافۀ مقدمه و مؤخرهای که خود فصلهایی کامل و

مهماند به تحلیل آن ابعاد سینما میپردازند که متأثر از جهان گیم شکلی

جدید پذیرفتهاند. این حوزهها هم از نظر مضمونی و داستانی و زیباییشناسی،

و هم از نظر روانشناسی و جامعهشناسی بررسی میشوند؛ از شکل

قصهگویی و الگوهای روایتی پیچیده و تازه گرفته تا نوآوریهای بصری و

ساختاری مهیج، و از تغییر در عادات تماشاگران و نحوۀ درک و دریافت فیلم

 گرفته تا شیوههای جدید پخش و ارائه فیلم در این فصلها بحث میشود.

|           کتاب حاضر نخستین نمونه از آثار این حوزۀ جدید

بینارشتهای است که به فارسی ترجمه شده است و در اختیار مخاطبان

علاقهمند قرار میگیرد.