آیلف کوچولو

Little Eyolf

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

تعداد صفحات: 155
شابک: 8-41-7806-600-978
سال چاپ: 1395
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 13500 تومان

آیُلف کوچولو را اثر "وحشی" ایبسن میدانیم زیرا در آن

به نشانۀ گذر از مارپیچ پدیدارشناسی ذهن و تکامل آگاهی آدمی،

سرکشترین و پنهانیترین کششهای آدمی در فضای وحشی

رها میشوند تا، سپس، این کنشهای خام در پالایشگاهی به نام

«قانون تغییر» و فرایند قوام یابند.

آیُلف کوچولو و سه اثر پایانی دیگرِ او، بیانیۀ فراگیری

هستند دربارۀ شگردهای نوین یا مدرنیستِ نمایشنامهنویسی،

و بحثهای نفسگیر دربارۀ پدیدارشناسی ذهن آدمی در پیوند با

جامعه، فرهنگ، زبان، صورتگری، مذهب، و هنر.

ــ از پیشگفتار مترجم ــ