نگاهم کن! خیالم کن!

یوریک کریم مسیحی

تعداد صفحات: 300
شابک: 1-40-7806-600-978
سال چاپ: 1395
نوبت چاپ: 1
قطع: وزیری
جلد: شومیز
قیمت: 55000 تومان

مرورم چند هزار عکس را برای گزیدن و برگزیدنِ چند ده تا از آنها

برای «نگاهم کن! خیالم کن!» من را چنان با سیمای خونین دنیای امروز

مواجه کرد که پس از هر گردشی و بازگشتن به میزِ کارم روان خود را

افسرده و سیمای خود را خونین میدیدم. این، حقیقت و واقعیتِ زندگیِ

سیاسی و اجتماعیِ معاصرِ دنیای ماست. دنیایی که ما در ملتهبترین

منطقهی آن زندگی میکنیم. پس، مواجههی ما با عکاسی نیز به قرارِ

شیوهی زندگیِ ما، تأویلِ ما از زندگیِ خود و زندگیِ پیرامونیانمان خواهد بود.

زندگیای انباشته شده با خبر و عکسِ قتلها، ترورها، بمبگذاریها،

و هر گونه حادثهی شرار تبارِ دیگر. پس، به این اعتبار نگاهِ من به

عکسهای «نگاهم کن! خیالم کن!» نیز بر اساسِ تفسیر و تأویل و نگاه و

خوانشِ شخصیام، و توجه و حساسیتم نسبت به زندگی و آلام، و در

صورت وجودش خوشیها و شادیهای مردمان بودهاست.

ــ از مقدمهی کتاب ــ