پل دومان

|    پل دو مان در دسامبر 1919 در آنتورپ بلژیک متولد شد.
دومان از جمله منتقدان و نظریه‌پردازان ادبی ساختارشکن است و هنگام مرگ در زمینۀ نقد ادبی چهره‌ای برجسته محسوب می‌شد. او در اواخر دهه ۱۹۵۰ مدرک دکترای خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. او در دانشگاه‌های کرنل، جان هاپکینز و زوریخ تدریس کرده است. سرانجام در دانشکدۀ زبان فرانسه و ادبیات تطبیقی دانشگاه ییل ماندگار شد. دومان به عنوان یکی از اعضای گروه ساختارشکنان دانشگاه ییل شهرت دارد.
دومان در  21 دسامبر 1983 در نیوهیون درگذشت.