شعر مدرن

| از بودلر تا استیونس|

The Modern Poetry

مراد فرهادپور

تعداد صفحات: 237
شابک: 987-600-7806-02-9
سال چاپ: 1395
نوبت چاپ: 3
قطع: پالتویی
جلد: شومیز
قیمت: 24500 تومان

|           شاعران سمبولیست

بحران‌های جامعۀ مدرن را به منزلۀ تناقضات درونی شعر تجربه میکردند.

این امر، حقیقتی بس مهم را آشکار میسازد:

در عصر جدید، مدرنیسم تنها شکلِ حقیقی رِئالیسم است.

درک این نکته بر اساس مقولات تجریدی و دوگانگیهایی چون «هنر متعهد»

در برابر «هنر ناب» ممکن نیست، بلکه بر عکس، باید آن‌ها را به منزلۀ

قطبهای متضاد کلیتی واحد در نظر گرفت که همزمان خود و دیگری را

نفی میکنند. نزاع میان «هنر متعهد» و «هنر ناب» که تا به امروز نیز

ادامه یافته‌است، خود به اندازۀ کافی گویاست:

از دیدِ هوادارانِ تعهد، «اثر هنری ناب» چیزی نیست مگر نوعی سرگرمیِ

بیحاصل برای کسانی که میخواهند به بهانۀ غیرسیاسی بودن

ــ که خود انتخابی عمیقا سیاسی است ــ سیلِ بنیان­کنی را که موجودیت

همگان را تهدید میکند، نادیده بگیرند. «برای طرفداران تعهد، این­گونه

آثارِ هنریِ ناب معرّفِ غفلت از نبرد منافع واقعی است، نبردی که دیگر

هیچکس نمیتواند خود را از آن و از تخاصم دو اردوگاه اصلی معاف پندارد.

ادامۀ هر گونه حیات فکری، خود منوط به [نتیجۀ] این تخاصم است،

آن هم تا حدی که فقط توهم ناب میتواند، بر حفظ حقوق و امتیازاتی

اصرار بورزد که همگی ممکن است فردا بر باد روند».